Bok: “Carl Wilhelmson” — allmogeliv kring Fiskebäckskil

12 03 2010

Målaren Carl Wilhelmson föddes i Fiskebäckskil, och trots att han blev en nationellt erkänd konstnär, så behöll han under hela sin livstid en konkret koppling till sin födelseort. I den här belysta skriften diskuteras hur verk av Wilhelmsons som motivmässigt är knutna till Fiskebäckskil kan konkret knytas till människor och miljöer i detta bohuslänska samhälle.

(För en bredare beskrivning av Wilhelmsons liv och verk,  se “Bok: ‘Carl Wilhelmson’ — målare från det karga Bohuslän till storstaden“).

"Carl Wilhelmson" omslag

"Carl Wilhelmson" omslag

Författaren till den aktuella texten är Sigvard Fjellsson (f. 1938), som tillsammans med bl.a. brodern Kjell år 1970 startade Föreningen Allmogebåtar (FAB).

Det tema som föreningen arbetar inom är just allmogebåtar, de små och medelstora båtar som använts av landsbygdsbefolkningen i sitt dagliga förvärv. Under 50-, 60- och 70-talen var det tydligt att det gamla båtbeståndet — träbåtar byggda av lokala byggare enligt lokala traditioner om material, form och byggnadssätt — var på väg att slås ut, och ersättas av industriellt massproducerade båtar i moderna material. FAB började med dokumentationsarbete, att beskriva båtar och dessas traditionella användning, och publicerade resultaten i en tidskrift (“Träbiten”) som också började publiceras 1970. Senare har föreningen också engagerat sig i restaureringsarbete, med Bassholmens varv som bas för en samling av båtar och redskap.

Tidskriften Träbiten har under sin nu 40 år utvecklats från ett anspråkslöst fanzine i stencilerad form, till högkvalitativt tryck av omfattande sidmaterial. Regelbundet dyker det upp specifika temanummer, som i sin form är på gränsen att kunna kallas bok.

"Kvinna rensar sill", akvarell

"Kvinna rensar sill", akvarell

1989 publicerades Träbiten 66, och det var ett temanummer om målaren Carl Wilhelmson. En koppling mellan å ena sidan  arbetsområdet för tidskriften (och FAB) , och å andra sidan Wilhelmson, är att Wilhelmson föddes och växte upp i Bohuslän, bland fiskar- och sjöfartsbefolkning, och att en stor del av hans målargärning handlar om motiv och teman från den Bohuslänska kusten.

Denna 60-sidiga skrift är för sin omfattning rikt illustrerad, dels med ett flertal färgreproduktioner av målningar och laverade skisser, och några svartvita reproduktioner av målningar, samt med ett större antal samtida och nutida fotografier. Textmassan är därför inte speciellt omfattande, och skall inte ses som ett försök att ge en fullständig belysning av Wilhelmsons koppling till Fiskebäckskil, eller en fullständig verksgenomgång. Snarare är målet med skriften att belysa hur väl förankrad Wilhelmson var i miljön i detta fiskar- och sjöfartssamhälle.

Ett antal utvalda verk diskuteras, verk som är producerade i Fiskebäckskil, och som motivmässigt återger aspekter på människornas dagliga liv. Det som faller utanför är bl.a. de verk som hellre ska ses som naturstudier. Författaren Fjellson diskuterar de utvalda verken — som antingen är kända utarbetade färdiga oljor eller skisser i olja eller akvarell — i två olika dimensioner. Dels i termer av de personer som återgivits, och vilka som stått modell för dessa. Dels i termer av båtar, segling, fiske och andra aktiviteter som direkt eller indirekt förekommer i bilderna.

Det är i denna analys som skriften har sitt unika värde. Klassiska studier av målare och deras verk tar som utgångspunkt ett konsthistoriskt, konstteoretiskt eller konstideologiskt perspektiv, där verk ses som estetiska uttryck vilka möjligen har inspirerats av verkligheten, men där detaljerna i verkligheten inte är speciellt viktiga. Fjellsons ansats är annorlunda. Han tar — eftersom han inte är konsthistoriker — inte ett konstnärligt grepp på bilderna, diskuterar inte disposition och kulör eller skolastiska aspekter. Istället utnyttjar han den kunskapsbas han besitter, vilket är en ingående kunskap om båtar, seglation, fiske och sjöfart, kring Bohuslän under slutet 1800-talet och början av 1900-talet. Detta ger en helt annorlunda syn på Wilhelmsons verk. De ses inte som konstnärliga uttryck, utan som välgrundad dokumentation av liv och leverne i förra sekelskiftets Fiskebäckskil.

"Fiskare", skiss

"Fiskare", skiss

Bland de detaljer i skissen “Fiskare” som lyfts fram är att det är Ivar Svensson som är modellen; han har “halevattar” (vantar med dubbla tummar); byxorna är impregnerade med linoja; etc. Det är sådana detaljer som ger en tydlig och sannfärdig förankring i den plats och den tid som verket utfördes. Och det betyder även att Wilhelmson bekymrade sig om att bilden skulle på ett sant sätt avbilda verkligheten. En nödvändig förutsättning för att verken skall kunna uppvisa denna typ av absolut sanning är att konstnären har en djup kunskap om det som återges. Om en konstnär inte vet funktion och avsikt med olika redskap, inte vet hur olika aktiviteter utförs och varför, ja då kan konstnären missförstå den egentliga innebörden av motivet, och lockas att “förbättra” verkligheten genom att göra den mer konstnärlig. Wilhelmson växte upp i Fiskebäckskil. Hans far Anders var sjöman, och han omkom i ett haveri då Carl Wilhelmsson var nio år. Carl upplevde, som alla andra barn i samhället, på nära håll allt det som utgjorde basen för samhällets överlevnad, och fick en inneboende insikt om allt det som han i mogen ålder kom att återge i form av bilder från Fiskebäckskil.

Så det är detta som är värdet av denna skrift. Att visa på ett aktningsfullt sätt att målaren Carl Wilhelmson aldrig tog riktigt avstånd från den allmogemiljö han växte upp i, trots att han blev en nationellt respekterad konstnär, och hamnade i sammanhang som hade mycket högre social status. I form av sina verk från Fiskebäckskil — där han tillbringade de flesta somrarna efter att ha flyttat till Göteborg och Stockholm — uttryckte han sin insiktsfulla och medkännande respekt för människorna i sin födelseort.

Sammanfattning

En intressant text om Carl Wilhelmsson, strikt fokuserad på bilder från Fiskebäckskil. Dessutom reproduceras några mindre kända bilder och skisser, vilket visar att Wilhelmson kunde uttrycka sig i en friare stil jämfört med de mer kommersiella alster som han mest är känd för. Den realistiska förankringen av bilderna är intressant, dels i termer av de människor som varit förebilder och modeller, dels i termer av de verksamheter, redskap, material etc so bilderna återger.

Data

Sigvard Fjellsson: “Carl Wilhelmson – målaren från Fiskebäckskil”, (Föreningen Allmoge Båtar, 1989) 60 sid, (book at openlibrary.org)


Actions

Information

2 responses

5 03 2011
Lennart Karpe

Jag bor som pensionär på södra Öland, Grönhögen. Har ärvt 2 tavlor målade av Carl Wilhelmson. Vad kan försäkringsvärdet på dem vara?
1. Akvarell, b 24 x h 16 cm. Motiv: Mycket vatten, fartyg i hamn, himmel. Bleka färger.
2. Olja, b 26 x h 35 cm. Motiv: Småbåtar i hamn, fiskebodar, mörk himmel. Kraftiga mörka färger

12 03 2011
whenthenightcomesfallingfromthesky

Svårt att säga osett.

Men bra oljor av Wilhelmson kan rusa upp i pris. T.ex försäljningen 2008 av “Solglitter” (signerad C. Wilhelmson och daterad 1918) slutade på 82 000 SEK. Eller hans “Tvättersok” som samma år klubbades för 800 000 SEK.

Akvareller kan ligga från några enstaka tusenlappar till 10+ tusenlappar.

Nog bäst att få professionell värdering.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: