Bok: “Övergivna planer” — en plan- och bygglag som skapar förfall?

13 04 2010

Det fysiska samhällsbygget är i Sverige en besvärlig kompromiss mellan de olika intressenterna: de olika nivåerna av offentliga aktörer, från kommuner och uppåt; kommersiella aktörer; privatpersoner. Jörnmark formulerar i den här boken en kritik mot den existerande lagstiftningen, och hur den förhindrar värdefullt nytänkande och strategier inom byggnation.

Jan Jörnmark som blivit känd för sina böcker om övergivna platser — “Övergivna platser” och “Övergivna platser två” — har här gett sig i kast med att beskriva Plan- och Bygglagen (PBL, 1987) och hur dess tillämpning skapar oönskade effekter.

"Övergivna planer" - omslag

"Övergivna planer" - omslag

Några ord om författaren>>

Jan Jörnmark arbetar vid Chalmers och Handelshögskolan i Göteborg och har regelbundet uppdrag för bland annat Nationalencyklopedin. Han blev doktor i ekonomisk historia 1993 och är idag docent.

Jan blev utsedd till årets bäste lärare på Handelshögskolan i Göteborg 1996 och 2006. På Chalmers fick han förtroendet att hålla 2007 års William Chalmers föreläsning och utsågs också till årets bästa lärare på Institutionen för Industriell Ekonomi år 2006. Han är också förärad med titeln Göteborgsambassadör.

Jan föreläser regelbundet på många företag och offentliga institutioner.

Sedan 1993 har Jan Jörnmark skrivit flera böcker om internationell företagsamhet, globalisering och stadsomvandling. 2007 skrev han den mycket uppmärksammade rapporten Bostadsrättens Segertåg på uppdrag av Fastighetsägarna Stockholm.

Citat från Fastighetsägarnas författarpresentation

Denna bok är utgiven av Fastighetsägarna Sverige AB, en samarbetsorganisation för just fastighetsägare i Sverige, ägare av såväl bostadshus som industrilokaler. Ur juridisk synpunkt är de naturligtvis partiska i de flesta frågor rörande den offentliga planering och tillståndsgivning som baseras på PBL. De vill naturligtvis ha ett ramverk som stöder fastighetsägarnas behov, och en tillämpningsprocess som är förutsägbar och snabb. Denna bok ska ses som ett inlägg i en pågående debatt om hur samhället bör hantera detta problem- och verksamhetsområde.

Spritfabriken, Eslöv

Spritfabriken, Eslöv

Utgivarens “varudeklaration” >>

Den ökande befolkningen, framför i allt våra tillväxtregioner, ställer nya krav på byggandet som i allt större utsträckning nu sker i den redan täta stadsbebyggelsen. Detta innebär ofta utdragna överklagandeprocesser och en hög grad av oförutsägbarhet för många och stora projekt. Detta är faktorer som riskerar att fördyra eller ibland till och med helt omöjliggöra byggplaner. Vad som ska byggas, var det ska byggas och vems intressen som ska väga tyngst är frågor som inte kan undvikas i ett tillväxtsamhälle.

Detta är bakgrunden till projektet “Övergivna planer” som vi på Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen startade under hösten 2008. Genom att anslå medel ur Fastighetsägarna GFRs näringspolitiska fond, efter ansökan från Göteborgskretsen, beslutade styrelsen i september 2008 att ge den bästsäljande författaren Jan Jörnmark i uppdrag att skriva en bok med spännande bilder om plan- och bygglagstiftningens brister och utmaningar. Resultatet blev “Övergivna planer – en plan- och bygglagstiftning i behov av en haverikommission?”.

Citat från  Fastighetsägarnas presentation av projekt och rapport

Turisthotellet, Marstrand

Turisthotellet, Marstrand

Jörnmark argumenterar, baserat på undersökningar om tillkomsten av PBL, att avsikten med PBL var att stärka det offentligas inflytande på byggnation och exploatering, ta fram instrument som skulle stödja hantering av de behov angående urbana miljöer som man då såg framför sig, och att kunna stödja såväl planering på helhetsnivå som detaljplanering på ett konsistent sätt.

Detta mål blev för svårt att uppfylla inom de kraftfält som definierade intressentsfären och verkställighetssfären. Resultatet blev ett misch-masch som inte ger klara linjer vad gäller målsättning, utan som lämnar så många frihetsgrader att nästan vilka typer av beslut som helst kan anses välgrundade i PBL:s mening.

En i praktiken besvärande effekt är att handläggningstider blir väldigt långa — åratal är inte ovanligt — och att förutsägbarheten — bl.a. avseende indikativa förhandsbesked — inte finns i verkligheten. Detta skapar problem för de som vill exploatera områden och befintliga fastigheter, eftersom det kan beröra fastigheter och miljöer “av riksintresse”, vilket gör att samhällets skyddsinstinkt tar över och vill lägga begränsningar på hur miljöerna får resp inte får förändras.

Friggagatan, Göteborg - funkishus, nu rivna

Friggagatan, Göteborg - funkishus, nu rivna

Eftersom Jörnmarks argumentationen handlar om att PBL i befintligt skick ofta kan ge skada istället för  samhällsnytta, så är det ett klart pedagogiskt grepp att illustrera konkreta fall där PBL skapat konfrontation/kollision mellan det offentliga och de som vill förnya fastighetsbestånd.

Exempelfall som diskuteras är Vellinge (Påhls Bröd); Eslöv (spannmålslagret & spritfabriken); Marstrand (Turisthotellet); Fjällbacka (Badis); och Göteborg (Centralposten & Friggagatan & Porslinsfabriken).

Just i dessa fall kan det ligga en hel del i det Jörnmark säger. Men betyder det att PBL inte fungerar? Och vad skulle det i så fall ersättas av? Det diskuterar Jörnmark inte. Hans kritik kan sägas inrikta sig på tillämpningen av PBL, inte PBL i sig. Sensmoralen skulle kunna vara att det handlar mer om att hitta praktiskt fungerande tillämpningsprinciper än om att riva upp lagstiftningen. Vi måste väl alla erkänna att i de flesta fall av byggnation så fungerar det bra i samhället. Nybyggnation kan bli lyckat på alla sätt. Existerande, intressanta och kulturhistoriskt viktiga byggnader blir skyddade och bevarade för framtiden. Att det sedan uppkommer fall som på ett eller annat sätt inte kommit till ett för alla lyckligt slut, ja det är en del av den kostnad vi får ta för att ha ett demokratiskt samhälle där olika intressen bör balanseras mot varandra.

Dock ska man nog inte förneka att det finns utmaningar som vi måste lära os att hantera bättre. Ett berör det uppenbara att bevarande och skydd kostar pengar, och vem skall stå för de kostnaderna? Finns det i specifika fall ett meningsfullt argument för hur man skall åstadkomma en långsiktig ekonomisk bas för bevarande av det enskilda objektet?  Var går vår smärtgräns som medborgare i samhället? Vad vill vi kohandla om för att hitta en för oss acceptabel balans mellan olika nyttor i samhället?

Friggagatan, Göteborg - nybyggnation under uppförande

Friggagatan, Göteborg - nybyggnation under uppförande

Intressant är att Jörnmark lyfter fram ett perspektiv som illustrerar att våra samhälleliga ramverk, som på ett demokratiskt sätt ska stödja balansering av intressen, dessa ramverk kanske ger odemokratisk fördel åt vissa parter.

Citat (sid 97-100):

I den verklighet som PBL skapat kan alla ha en åsikt och sedan värker resultatet fram i en utdragen utvecklingsprocess  där den som har mest pengar och uthållighet vinner.

Smärre klagomål

Det märks att denna bok inte producerats av ett professionellt förlag. Tydligen har manuset inte blivit grundligt språkligt granskat, vilket medfört att en del slarvigheter i stavning och formulering slunkit igenom, och att några andra fel (“cut-and-paste”?) inte blivit upptäckta.

Friggagatan, Göteborg - funkishusen, Jörnmarks "uttalande"

Friggagatan, Göteborg - funkishusen, Jörnmarks "uttalande"

Jämfört med de breda böckerna som Jörnmark skapat — “Övergivna platser” … — är detta mer i genren akademisk/politisk skrift. Språkbruket är inte så lättflytande, facktermer bildar hörnstenar, meningsbyggnad blir mer byråkratisk. Men att det ser ut på det viset är begripligt. Denna bok är ett inlägg i en sociopolitisk debatt om makt och myndighet i plan- och byggsfären, och då får man rätta in sig i det språkliga ledet om man skall verka trovärdig / bli tagen på allvar.

Ett flertal citat ur officiella skrivningar har samma typografi som Jörnmarks egen text, vilket ibland gör det svårt att veta vems text man läser — är denna en av Jörnmark citerad mening, eller är det en mening formulerad av Jörnmark? Detta bidrar till viss tvetydighet och bromsar även läsprocessen.

Läsaren presenteras ett omfattande bildmaterial, stora bilder i färg. Men det skulle varit bra om vi fått några fotografier som visade hur de diskuterade miljöerna såg ut tidigare, så att vi bättre kan förstå vad som menas med “nedgången miljö”. Dessutom är en del textdiskussion uttryckt i termer av namn på platser, gator, torg, och naturföreteelser. Här skulle enkla kartor ha hjälpt läsaren att få en bättre uppfattning av argument och beskrivningar.

Någon gång under läsningen undrade jag om jag tittade in i en annan värld med för mig obekanta fenomen. Tag t.ex. följande mening, om Friggagatan i Göteborg: “Gatan blev centrum för porrklubbar, matthandlare och andra former av klubbverksamhet”. Undrar just hur världen är funtat i Göteborg. På östra sidan av Sverige är inte matthandel någon “klubbverksamhet”, men göteborgare vill ju profilera sig från storebror Stockholm, så “matthandel”  i Göteborg kanske är ett kodord för … jag, vad vet jag.

Sammanfattning

Denna bok berör en samhälleligt viktigt område, och författaren levererar en ström av tankar och åsikter som man måste ta ställning till. Det är inte givet att alla påståenden bör stå oemotsagda, eftersom boken är en partsinlaga. Men det är ett välkommet bidrag till att stimulera debatt om en viktig samhällsfråga.

Data

Jan Jörnmark: “Övergivna planer — En plan- och bygglagstiftning i behov av en haverikommission?
(Fastighetsägarna Sverige AB, 2009) 127 sid (book at openlibrary-org).

This web page: https://whenthenightcomesfallingfromthesky.wordpress.com/2010/04/13/bok-overgivna-planer-en-plan-och-bygglag-som-skapar-forfall/