Skrift: “Allt som kan mätas är inte vetenskap” — Rasbiologiska institutet i Uppsala

16 07 2010

En kort men hyggligt täckande text om det fristående Uppsalainstitutet som skulle bidraga till svensk rashygien.

—*—

Lundmark: "Allt som kan mätas är inte vetenskap -- En populärhistorisk skrift om Rasbiologiska institutet"

Lundmark: "Allt som kan mätas är inte vetenskap -- En populärhistorisk skrift om Rasbiologiska institutet"

Forum för levande historia har som uppdrag att sprida information om sådant som har med antagonism mellan folkgrupper att göra. Det kan vara allt från dagens diskriminering av sexuella undergrupper i samhället till folkmord i andra länder under tidigare epoker. Ett relevant tema är vad som gjorts i Sverige motiverat med rasargument, och det är här som det Rasbiologiska institutet är en intressant — om än inte så betydelsefull — hörnsten.

Rasbiologiska institutet — “Statens institut för rasbiologi” — fanns till namnet mellan 1922 och 1958, men det var bara under dess första tiotal år som deras verksamhet hade rasistisk grund. Lennart Lundmark — historiker, som mest arbetat med samefrågan — har åt Forum för levande historia skrivit en kortfattad översikt över institutet, med speciell tonvikt på den era då Herman Lundberg var dess chef.

Institutet instiftades genom ett beslut i riksdagen, och medel anslogs. Lundberg tillsattes som chef, baserat på dels hans egen polemiska argumentation om nödvändigheten av rashygien, men även med stöd av ett antal professorer vid välrenommerade universitet som Uppsala och Lund.

Tanken var att institutet skull bidraga till kunskapsuppbyggnad om vad rashygien är, och stödja offentliga aktörer då de skulle fatta beslut om åtgärder för att befrämja rashygien.

Lundmark  delar in institutets verksamhetsperiod i tre delar. Arbetet under den första perioden (1922 – 26) utmynnade i en bok (“The Racial Character of the Swedish Nation”) som beskrev statistiska mått på svenskars kroppar, mest skallmätningar.  Under den andra perioden (1927-1935) var huvuddelen av institutets verksamhet engagerad i “Lappundersökningen”, innefattande mätningar och  fotografering av samer, och kartläggning av deras släktskapsförhållanden. Allt för att kunna dra slutsatser om att “rasblandning” som uppstått vid giftermål mellan svenska och samer leder till degenerering (fysiskt och mentalt svagare människor, eller åtminstone mindre värdefulla människor). Den tredje perioden (1936-1958) — epoken efter Lundbergs regim — inleddes med en totalomläggning av inriktningen. Den nye chefen Gunnar Dahlberg förkastade den rasbiologiska ansatsen som meningslös och ogrundad, och började istället arbeta med frågor om ärftliga sjukdomar. Efter ett sista verksamhetsår   1958  som fristående institut uppgick sedan verksamheten i Uppsala Universitet som institutionen för medicinsk genetik.

Lundmark ger argument för att Rasbiologiska institutet var ett symptom på stämningar i samhället, men att det inte i någon märkbar mening var en orsak till effekter i samhällsutvecklingen. För det första var institutet litet — mestadels ett halvdussin personer på avlöningslistan — och av dessa var det egentligen bara Lundberg som frekvent yttrade sig i den allmänna debatten. Och det var inga underbyggda rekommendationer om åtgärder som kom fram. För det andra var Lundberg under den andra perioden helt uppslukad av Lappundersökningen, och det gav inga direkta kopplingar till det löst formulerade insatsområdet “svensk rashygien”. Och när den tredje perioden började så blev det rasbiologiska inslaget i verksamheten avvecklat.

Sensmoralen kan uttryckas som att Rasbiologiska institutet var ett kuriöst fenomen i den svenska vetenskapsvärlden, som inte gav några egentliga effekter på svenska botten.

Och det är här som titeln på denna skrift har sin poäng — “Allt som kan mätas är inte vetenskap”. Som Lundmark argumenterar handlade Rasbiologiska institutets verksamhet — så länge Lundberg var chef — om att genom mätningar samla grunddata om fysiologiska aspekter på svenskar. Mätningarna gjordes med tumstock, med vinkelmätare, osv., och sedan gjordes statistiska sammanställningar som bl.a. presenterade proportioner mellan kroppsdelar och vinklar i kroppsbyggnaden. Det går att mäta mycket på människans kropp, men att bara mäta gör ingen vetenskap. Det som rasbiologin saknade var en underliggande teoribyggnad, som uttryckte lagbundenheter, och där lagbundenheter kan verifieras/falsifieras genom empiriska studier (dvs, mätningar). Och detta är en av orsakerna till att institutet var en isolerad företeelse i det svenska vetenskapssamhället. Alla andra humanvetenskaper hade vid denna tid på allvar börjat konsolidera teori och empiri, och resultat från  Rasbiologiska institutet var inte användbart i dessa andra vetenskaper.  Så resten av vetenskapssamfundet ignorerade i stort det som Lundberg & Co gjorde på Rasbiologiska institutet.

Och trots att det i flera länder under första hälften av 1900-talet drogs igång satsningar på rasbiologi som vetenskap, så producerades aldrig några användbara slutsatser från dessa satsningar. I de fall att samhällen institutionaliserade ett rasperspektiv i samhällsformen (t.ex. Nazi-Tyskland, och Jim Crow-lagar i USA:s sydstater) producerades det aldrig några vetenskapligt grundade insikter som kunde användas som motivation för rasistiska samhällsformer. Dessa samhällen klarade sig ändå …  genom att  med demagogiska medel uppelda rasistiskt tänkande i medborgare, som därmed bidrog till en självuppfyllelse av rasismens “sanning”.

Författaren Lennart Lundmark positionerar Herman Lundberg som en av de sista avläggarna av den förenklade humanmätningsansatsen. Den fysiska antropologin drog igång vid slutet av 1700-talet, och där samlade man skallar från världen olika hörn och kanter, mätte dem och tabulerade resultat. En av de historiskt mest kända svenskarna inom denna genre var Anders Retzius som propagerade för skallmätning — i termer av lång- och kortskalliga — som ett medel att kunna indela människor i grupper och raser, och på basis av detta dra slutsatser om vilka grupper som lyckades bättre än andra i kampen om överlevnad och dominans. Så Rasbiologiska institutet är snarast en relikt från 1800-talet som råkade finnas i det akademiskt präglade Uppsala under ett antal decennier under 1900-talet.

(Lundmarks argumentation ger ett bra motperspektiv till de texter som omnämns i “Studentuppsatser: Rasbiologiska Institutet i Uppsala” )

Lennart Lundmark

Lennart Lundmark

Författaren

“Jag är historiker och författare. Under 20 år var jag lärare och forskare vid Umeå universitet. De senaste 15 åren har jag ägnat åt forskning, kulturjournalistisk och föreläsningar, särskilt om svenska statens förhållande till samerna. Jag har skrivit flera böcker i det ämnet samt varit anlitad av statliga utredningar och som sakkunnig vid rättsprocesser.”

Författarens självpresentation på webben

Slutsats

En snabb och givande översikt över det beryktade Rasbiologiska institutet. Offra gärna en timme på denna skrift, för att få lite tydligare bild av vad detta detta institut egentligen var.

Data

Lennart Lundmark: “Allt som kan mätas är inte vetenskap — En populärhistorisk skrift om Rasbiologiska institutet” (Forum för levande historia in Stockholm, 2007) 39 sid, ISSN:  1653-5332 (book at openlibrary.org)

This page: https://whenthenightcomesfallingfromthesky.wordpress.com/2010/07/16/skrift-allt-som-kan-matas-ar-inte-vetenskap-rasbiologiska-institutet-i-uppsala/

Actions

Information

3 responses

2 08 2013
Ewa Engelmark Nordin

Varför heter professorn Lundborg ibland och här Lundberg? Fanns föreläsningar i rasbiologi på 70-talet Uppsala universitet? Jag har ett svagt minne av det men jag kan ha helt fel. Mkt tacksam för svar-

19 07 2013
Bluffvetenskap | Svensson

[…] MBP, Google, […]

23 12 2010
Bok: “Statlig rasforskning” — vardagen på rasbiologiska institutet « My Back Pages

[…] roll i den politiska sfären. Sådana frågor har bearbetats tidigare (se t.ex.  Lennart Lundmark: “Allt som kan mätas är inte vetenskap”, studentuppsatser om rasbiologiska institutet). Nej, här får vi lära oss något om verksamhetens […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: